Opšti uslovi pružanja usluge

Ovi opšti uslovi pružanja usluge (Uslovi) čine sastavni deo ugovora sa smeštajem (Ugovor sa smeštajnim objektom) i zajedno sa Uslovima čine Ugovor, koji se sklapa između vlasnika smeštajnog objekta i platforme Zlatibor.org (pojedinačno Ugovorna strana, a zajedno Ugovorne strane).

Definicije pojmova navedenih u Uslovima

 • Zlatibor.org – Označava veb platformu (sajt), aplikaciju koja povezuje vlasnike i goste i kao takva predstavlja platformu za pretragu i rezervaciju smeštaja.
 • Nalog – Označava proces unošenja potrebnih podataka na sajt, a zatim i verifikacije istih putem mejla.
 • Vlasnik – Predstavlja korisnika platforme koji je kreirao nalog, a zatim samostalno dodao smeštajnu jedinicu na sajt i složio se sa uslovima saradnje.
 • Smeštaj – Predstavlja apartman, kuću, vilu, sobu, stan i druge tipove smeštaja koje je vlasnik dodao samostalno na sajt u skladu sa uslovima korišćenja platforme Zlatibor.org
 • Korisnički panel – je deo platforme Zlatibor.org na koji se vlasnici smeštajnih objekata prijavljuju koristeći svoj mejl i lozinku, te u kome vrše ažuriranje i upravljanje informacijama o smeštajnim jedinicama (uključujući cene, raspoloživost, strukturu) i prate rezervacije.
 • Gost – Označava korisnika koji ima nalog i koji izvrši rezervaciju smeštaja.
 • Rezervacija – Proces tokom kog gost bira i rezerviše smeštajnu jedinicu prema uslovima koje je vlasnik postavio kroz korisnički panel.
 • Provizija – Visina nadoknade za usluge rezervacija preko platforme Zlatibor.org, koja je definisana u zavisnosti od mesta u kom se vrši izdavanje smeštaja, a koju vlasnik plaća svakog meseca.
 1. Obaveze vlasnika

1.1. Dodavanje smeštaja na sajt

Nakon registracije na platformu Zlatibor.org (otvaranje naloga), vlasnici treba da dodaju svoje smeštajne jedinice kroz panel za unošenje, ostavljajući precizne informacije o smeštaju koji nude. Vlasnici mogu početi sa primanjem rezervacija i promocijom smeštajnih jedinica tek nakon što smeštajna jedinica bude proverena i odobrena od strane Zlatibor.org platforme.

1.2. Upravljanje smeštajnim jedinicama

Platforma Zlatibor.org pruža alate koji vlasnicima olakšavaju postavljanje i upravljanje smeštajem. Oglas smeštaja mora da sadrži potpune i tačne informacije o usluzi, ceni smeštaja i drugim troškovima, kao npr. naknade za parking, te sva pravila ili zahteve koje gosti tokom boravka moraju da ispoštuju. Vlasnici su odgovorni za to da informacije o smeštajnim jedinicama (fotografije, lokacija) i raspoloživosti smeštaja (kalendar zauzeća) budu stalno ažurirane i ispravne.

1.2.1. Osiguranje smeštaja

Platforma Zlatibor.org nije u obavezi da osigura smeštaj koji vlasnici izdaju u njihovo ime. Vlasnici mogu da nabave odgovarajuće osiguranje koje pokriva usluge izdavanja i pažljivo pregledaju odredbe i uslove polise. Da bi uspostavili saradnju sa platformom Zlatibor.org vlasnici smeštaja nisu u obavezi da imaju ovaj vid osiguranja.

1.2.2. Izmene cena

Platforma Zlatibor.org ne usmerava i ne vrši kontrolu cena, uslova koje vlasnici određuju, niti načina na koji vrše uslugu izdavanja smeštaja.

Vlasnici smeštajnih jedinica su dužni da putem svog korisničkog panela na platformi Zlatibor.org cene drže ažuriranim. Ukoliko korisnik platforme rezerviše smeštaj po cenama koje su prikazane na sajtu, vlasnici smeštajnih jedinica ne mogu naknadno promeniti cene i izvršiti dodatnu naplatu.

1.2.3. Paritet cena

Vlasnik smeštajnog objekat garantuje kompaniji paritet cena i raspoloživosti (u daljem tekstu „Paritet cena“).

Paritet cena označava jednake ili povoljnije cene za isti smeštajni objekat, istu vrstu sobe, iste datume, istu vrstu kreveta, isti broj gostiju, ista ili povoljnija ograničenja i pravila (za npr. besplatan doručak, WiFi, ranije prijavljivanje/kasnije odjavljivanje), od onih koje su dostupne na veb sajt(ovima), aplikacijama ili pozivnim centrima smeštajnog objekta (uključujući i sistem rezervacija za klijente), ili direktno u smeštajnom objektu, u odnosu na bilo kojeg konkurenta  platforme Zlatibor.org (uključujući sve onlajn ili oflajn agencije ili posrednike za rezervacije i/ili sve ostale (onlajn i oflajn) treće strane koje su poslovni partneri smeštajnog objekta ili su sa njim povezani na bilo kakav drugi način.

Paritet cena se ne odnosi na cene namenjene zatvorenoj grupi korisnika („zatvorena grupa korisnika“ predstavlja grupu sa definisanim ograničenjima, pri čemu članstvo nije automatsko, već (i) se korisnici lično opredeljuju da postanu članovi, (ii) je bilo koji onlajn ili mobilni interfejs koji „zatvorena grupa korisnika“ koristi zaštićen lozinkom, (iii) su članovi „zatvorene grupe korisnika“ sami kreirali korisnički nalog, (iv) je korisnik kojem je ponuđena ova cena prethodno najmanje jedanput rezervisao kao član „zatvorene grupe“) pod uslovom da ove cene nisu (direktno ili indirektno) javno (postavljene kao) dostupne. U slučaju da su cene namenjene „zatvorenoj grupi“ korisnika (direktno ili indirektno) javno (postavljene kao) dostupne od strane vlasnika smeštajnog objekta, (direktnog ili indirektnog) konkurenta platforme Zlatibor.org ili bilo koje treće strane (platforme) (uključujući bilo koji (meta) pretraživač ili veb sajt za poređenje cena), Zlatibor.org ima pravo na paritet ovih cena.

Paritet raspoloživosti znači da platforma Zlatibor.org vlasniku smeštajnog objekta garantuje nivo raspoloživosti (tj. soba raspoloživih za rezervaciju na platformi) koji je u najmanju ruku jednak raspoloživosti koju vlasnik smeštajnog objekat nudi bilo kojem konkurentu platforme Zlatibor.org (uključujući sve onlajn ili oflajn agencije ili posrednike za rezervacije i izdavanja) i/li drugoj (onlajn i oflajn) trećoj strani koja je poslovni partner vlasnika smeštajnog objekta ili je sa njim povezana na bilo koji drugi način.

Zlatibor.org ima pravo da ponudi popust na cenu smeštaja – o svom trošku i najviše u visini provizije – članovima „zatvorene grupe korisnika“.

1.2.4. Izmene fotografija

Vlasnici smeštaja su odgovorni da na platformu postavljaju fotografije koje prikazuju pravo stanje smeštajnih jedinica. U slučajevima postavljanja neispravnih fotografija, platforma Zlatibor.org zadržava pravo da trajno ukloni smeštajnu jedinicu i zabrani vlasniku dalji pristup platformi.

1.2.5. Izmene ostalih informacija o smeštajnim jedinicama 

Vlasnici smeštaja su dužni da ažuriranim drže sve informacije o smeštajnim jedinicama, a to se odnosi na:

 • opremljenost;
 • informacije o parkingu;
 • raspoloživost kalendara (zauzeća);
 • cene noćenja.

Sve izmene mogu izvršiti preko svog korisničkog panela i pratiti njihove promene u sekciji aktivnosti.

1.3. Provizija

Vlasnik postavlja osnovu cenu smeštaja, a provizija se automatski dodaje shodno lokaciji smeštaja. Na sajtu se prikazuje ukupna cena, sa obračunatom provizijom.

1.3.1. Visina provizije

Visina provizije zavisi od destinacije na kojoj se smeštaj izdaje. Shodno tome, vlasnici su dužni da plaćaju proviziju u sledećim procentima:

 • Zlatibor osnovno – 12%
 • Zlatibor  karticom – 15%
 • Zlatibor premium članovi – 10%

1.3.2. Obračun provizije

Provizija će biti naplaćena u sledećim situacijama:

 1. a) preklapanje rezervacija: svaki put, bez obzira na ((ne)uspešno) naplaćenu cenu smeštajne jedinice (ili odricanje od naplate) i/ili

(b) otkazivanje i/ili nepojavljivanje za koje je naplaćena naknada: Zlatibor.org naplaćuje proviziju kada partner gostu naplati cenu smeštajne jedinice i/ili naknadu za nepojavljivanje/otkazivanje za (naplativa) otkazivanja i/ili nepojavljivanja.

Provizija će se uvek obračunavati u skladu sa potvrđenom rezervacijom koju omogućava smeštajni objekat, a Zlatibor.org potvrdi gostu.

Obaveštenje o odricanju od naplate za smeštajnu jedinicu ili od naknade (za nepojavljivanje/otkazivanje) u slučaju nepojavljivanja ili naplaćenog otkazivanja, kao i obaveštenje o svakom nevažećem načinu naplate za rezervaciju u slučaju nepojavljivanja ili otkazivanja, mora da se pošalje, u svim situacijama, u roku od 1 sata od planiranog datuma prijavljivanja (na primer, ako je prijavljivanje 1. marta u 14 h, odricanje od naplate mora da se obavi istog dana u 15h, u vremenskoj zoni smeštajnog objekta). To mora učiniti putem mejl adrese: [email protected].

Nakon prijema obaveštenja o odricanju od naplate, Zlatibor.org će na odgovarajući način o tome obavestiti gosta i vlasnika smeštaja u što kraćem roku obraditi povraćaj novca (ako je to primenjivo).

1.3.3. Plaćanje provizije

Vlasnik smeštaja je dužan da izvrši novčanu nadoknadu platformi Zlatibor.org za svaku ostvarenu rezervaciju načinjenu putem platforme, i to u visini definisane provizije od krajnje cene. Iznos za plaćanje dostavlja se na osnovu obračuna, a u formi fakture, koji će biti prosleđen putem SMS poruke ili mail-a do 3. u mesecu. Informacije o dugovanju vlasnik smeštaja moći će da pronađe u okviru svog korisničkog panela.

Vlasnik se ugovorom i slaganjem sa Uslovima saradnje obavezuje da će izmiriti dugovanje prema platformi Zlatibor.org za sve realizovane rezervacije najkasnije do 10. u narednom mesecu.

Vlasnik smeštajnog objekat će izvršiti direktno plaćanje pravnom licu Agenciji GORG putem palatforme Zlatibor.org, a u slučaju da ta opcija nije dostupna može izvršiti plaćanje putem bankovnog računa koji mu je dostavljen od strane pravnog lica Agencije GORG. Svi drugi vidovi plaćanja poput čekova ili odloženih plaćanja nisu mogući. Vlasnik smeštaja snosi sve troškove koje banka naplačuje za prenos sredstava.

Vlasnik smeštajnog objekat će proviziju obračunatu za određeni mesec platiti u relevantnoj valuti (i ako je primenjivo, prema važećem kursu kao što je navedeno u fakturi). Pravno lice Agencija GORG može po vlastitom nahođenju fakture pripremiti u nekoj od glavnih valuta (npr. EUR ili USD) ili u relevantnoj lokalnoj valuti smeštajnog objekta, pa naknadno pretvoriti relevantni konačni iznos u lokalnoj valuti ili glavnoj valuti na osnovu važećeg kursa poslednjeg dana relevantnog meseca za koji je faktura izdata (ne na dan odjavljivanja).

1.3.4. Provizija u slučaju preklapanja rezervacija

U slučaju preklapanja datuma, vlasnik je dužan da obezbedi adekvatan zamenski smeštaj gostima. Platforma Zlatibor.org će obračunati proviziju kao da je rezervacija ostvarena, i to u visini koja je definisana ugovorom. Vlasnik je dužan da platformi Zlatibor.org isplati novčanu nadoknadu u visini dogovorene provizije definisane ugovorom. Zamenski smeštaj vlasnik može pronaći i direktno preko Zlatibor.org platforme.

1.3.5. Neredovno izmirivanje provizije

Ukoliko ne izmiri obaveze do navedenog perioda definisanom u članu 1.3.3. , vlasnik neće moći da prima rezervacije putem platforme. U tom slučaju vlasniku će biti prosleđeno obaveštenje o suspenziji putem mejla i SMS poruke.

1.3.6. Kašnjenje plaćanja provizije

U slučaju kašnjenja plaćanja, Zlatibor.org zadržava pravo da potražuje zakonski propisanu kamatu, obustavi svoje usluge predviđene Ugovorom (npr. suspenzija smeštajnog objekta na platformi), zahteva aktiviranje omogućavanja plaćanja ili direktnog zaduženja, i/ili zatraži depozit, bankarsku garanciju ili neki drugi oblik finansijskog obezbeđenja od vlasnika smeštajnog objekta.

1.4. Načini ažuriranja kalendara

Vlasnik smešajnog objekta se može putem svog korisničkog panela odlučiti za jednu od dve opcije vođenja kalendara:

 1. a) Instant (redovno popunjava raspoloživost zauzeća): gosti mogu odmah rezervisati smeštajnu jedinicu na osnovu slobodnih datuma na sajtu.
 2. b) Upit (odgovara na sms, mejl, pozive o raspoloživosti kalendara): gosti moraju da provere raspoloživost pre rezervacije smeštajne jedinice.

Kada vlasnik promeni opciju unosa kalendara ona će biti evidentirana u njegovom korisničkom panelu u sekciji aktivnosti. Vlasnik ne može naknadno nakon rezervacije menjati načine popunjavanja kalendara.

Kada je vlasnik odabrao opciju „Instant’, a u slučajevima kada je smeštajna jedinica rezervisana od strane drugih agencija (platformi) ili samostalno, vlasnik je dužan da istog momenta putem svog korisničkog panela blokira dane u kalendaru.

Ukoliko vlasnik ne blokira dane u kalendaru na vreme, a gosti preko platforme Zlatibor.org u međuvremenu ostvare rezervaciju za isti period, i o tome obaveste vlasnika putem SMS-a, mejla ili pozivom, vlasnik je dužan da prihvati ostvarenu rezervaciju od strane naše platforme ili pronađe gostu zamenski smeštaj. Ukoliko vlasnik ne pronađe gostu drugi smeštaj rezervacija se i dalje smatra realizovanom u skladu sa tačkom 3.1. a vlasnik je dužan da platformi Zlatibor.org plati proviziju za ovu rezervaciju.

1.4.1. Sinhronizacija kalendara

Platforma Zlatibor.org omogućava vlasniku opciju sinhronizacije kalendara sa drugim platformama za izdavanje smeštaja putem iCal linka, ali u nijednom slučaju ne garantuje 100% sinhronizaciju zauzeća s obzirom da postoji treća strana koja nije predmet ovog ugovora. Vlasnik je dužan da, i pored uspešno podešene sinhronizacije, radi i ručnu proveru raspoloživosti preko svog korisničkog panela.

 1. Gosti

2.1. Načini plaćanja rezervacije

Gosti ceo ili preostali iznos rezervacije plaćaju vlasniku smeštaja po dolasku u smeštajnu jedinicu.

2.2. Avans

Avans je garancija vlasniku za sve rane rezervacije.

Vlasnik u svom korisničkom panelu popunjava načine plaćanja na koje želi da prima avans. Platforma Zlatibor.org će za sve rezervacije ostvarene sedam ili više dana pred ulazak gosta u smeštaj tražiti uplatu avansa.

Ukoliko se vlasnik odluči za opciju avansa, njegov iznos će biti 30% do 50% od ukupnog iznosa rezervacije, platforma Zlatibor.org zadržava pravo da naknadno promeni iznos avansa koji potražuje gostima.

2.2.1. Plaćanje avansa

Vlasnik unosi način na koji je potrebno uplatiti avans, a podatke popunjava u svom korisničkom panelu. Ukoliko vlasnik nije uneo podatke za plaćanje avansa, rezervacije će gosti moći da izvrše bez uplate avansa i platforma Zlatibor.org nije u obavezi da potražuje avansnu uplatu gostu za rane rezervacije.

2.2.2. Vraćanje avansa u slučaju otkaza rezervacija

Vlasnik u svom panelu može izabrati određenu polisu po kojoj se vrši vraćanje avansa. Ako vlasnik nije podesio nijednu opciju ili mu to platforma Zlatibor.org nije omogućila, platforma Zlatibor.org mora da se konsultuje sa vlasnikom oko vraćanja avansa gostu.

Vlasnik je u obavezi da se za opcije vezane za vraćanje avansa, prethodno konsultuje sa platformom Zlatibor.org pisanim putem, a preko mejla [email protected], tek nakon toga može izvršiti povraćaj avansa gostu, a shodno odgovoru koji je dobio od platforme Zlatibor.org.

2.3. Ulazak u smeštaj i izlazak iz smeštaja

Vlasnik smeštajne jedinice je dužan da prilikom dodavanja smeštaja naznači vreme (period od do) kada gosti mogu ući u istu i vreme do koga moraju poslednjeg dana boravka izaći iz smeštaja.

Kada vlasnik smeštaja odluči da promeni vreme ulaska i izlaska, potrebno je da putem svog korisničkog naloga ažurira promenu. Za sve rezervacije koje su izvršene pre promene ostaje prvobitno vreme ulaska i izlaska.

2.4. Obaveze prema gostima tokom boravka u smeštaju

Vlasnik se obavezuje da dočeka goste u ugovoreno vreme u smeštaju, a u vremenskom rasponu koji je vlasnik podesio u svom korisničkom nalogu.

Prilikom ulaska gostiju u smeštajnu jedinicu, vlasnik je dužan da informiše goste o njihovim pravima i obavezama tokom boravka, kao i da ih uputi u sve detalje i sadržaje rezervisanog smeštaja.

Prilikom ulaska gostiju u smeštaj, vlasnik je dužan da im traži ličnu kartu ili pasoš na uvid i priložena dokumenta fotografiše. Vlasnik se obavezuje na potpunu zaštitu podataka o gostima koje dobija prilikom njihovog ulaska u smeštaj.

Tokom boravka gostiju u smeštaju vlasnik je dužan da minimalno jednom nedeljno izvrši zamenu posteljine i peškira, kao i kompletno čišćenje smeštajne jedinice.

Vlasnik se obavezuje da isprati goste iz smeštajne jedinice najkasnije u vreme koje je navedeno kao vreme izlaska gostiju iz smeštaja.

Vlasnik se obavezuje da odmah po okončanju boravka i izlasku prethodnih gostiju iz smeštaja izvrši kompletno čišćenje smeštaja, tako da objekat bude potpuno spreman za prijem sledećih gostiju.

Vlasnik se obavezuje na potpunu zaštitu podataka gostiju koje mu platforma Zlatibor.org prosleđuje. Svako objavljivanje dobijenih podataka o gostima i trećim licima ili njihova upotreba za neku drugu svrhu biće smatrana zloupotrebom informacija, kao i kršenjem prava gostiju na diskreciju i privatnost.

 1. Rezervacije smeštaja

3.1. Kalendar i evidencija rezervacija smeštaja

Rezervisanjem putem platforme Zlatibor.org zaključuje se direktni (i samim tim zakonski) ugovor isključivo između vlasnika smeštajnog objekta i gosta („ Rezervacija gosta“).

Vlasnik smeštajnog objekat je dužan da prihvati gosta kao ugovornu stranu i da se odnosi prema onlajn rezervaciji u skladu sa Informacijama o smeštajnom objektu (uključujući i cenu) koje su se u trenutku rezervisanja i potvrde rezervacije nalazile na platformi, obuhvatajući i sve zahteve za dodatnim informacijama i/ili želje koje je gost izrazio.

Platforma Zlatibor.org je u obavezi da precizno vodi evidenciju o slobodnim i zauzetim terminima smeštaja, o kojima ih je vlasnik pravovremeno obavestio kroz svoj korisnički panel.

Smeštajni objekat će primiti potvrdu za svaku rezervaciju izvršenu putem paltforme Zlatibor.org koju gost napravi. Potvrda rezervacije obuhvata datum dolaska gosta, broj rezervisanih noćenja, vrstu smeštajne jedinice (i podatak da li je ona pušačka ili nepušačka, ukoliko su ove opcije dostupne), cenu smeštajne jedinice, ime Gosta. Platforma Zlatibor.org ne odgovara za ispravnost i potpunost podataka (uključujući i podatke kreditne kartice) i datuma koje gosti navedu, niti snosi odgovornost za obaveze plaćanja koje gosti imaju u vezi sa svojim (onlajn) rezervacijama. Kako ne bi bilo nedoumica, vlasnik smeštajni objekat bi trebalo da redovno (ali najmanje jednom dnevnom) u korisničkom panelu proverava i potvrđuje napravljene rezervacije (odnosno njihov status).

Zlatibor.org je u obavezi da obavesti vlasnika putem platforme, SMS-a, mejla ili pozivom o svim novonastalim promenama, kao i o svim eventualnim otkazima već ostvarenih rezervacija smeštaja.

3.2. Otkazi rezervacija

Ukoliko vlasnik otkaže rezervaciju, iznos koji se plaća određuje se prema politici otkazivanja koja se primenjuje za tu rezervaciju. Ne bi trebalo da vlasnik otkaže rezervaciju gostu bez opravdanog razloga. Ako je razlog opravdan vlasnik može pismenim putem a preko mejla: [email protected] poslati reklamaciju (razlog otkaza). U slučaju odbijanja reklamacije, platforma Zlatibor.org zadržava pravo da naplati naknadu za otkazivanje i druge posledice.

3.2.1. Otkazi rezervacije – uplaćen avans

U slučaju otkazanog boravka od strane gosta koji su izvršili uplatu avansa ili celog iznosa na ime rezervacije, vlasnik je dužan da veb platformi Zlatibor.org uplati iznos u vrednosti provizije na koju se obavezao, a osnovica za obračun je iznos uplaćenog avansa.

3.3. Preklapanje rezervacija 

Kada vlasnik ne izvrši redovno ažuriranje kalendara shodno članu 3.1. , a gost izvrši rezervaciju preko sajta na osnovu dostupnih datuma, platforma Zlatibor.org rezervaciju smatra ostvarenom, vlasnik je dužan da pronađe gostu zamenski smeštaj. Vlasnik je dužan da portalu Zlatibor.org izvršiti novčanu nadoknadu u visini dogovorene provizije definisane ugovorom i pored toga što je gostu našao zamenski smeštaj.

 1. Marketing

4.1. Pozicija smeštaja na sajtu

Rangiranje oglasa u rezultatima pretrage na platformi Zlatibor.org zavisi od sledećih parametara:

 • pretraga od strane gostiju (broj gostiju, vreme i trajanje putovanja, raspon cena);
 • karakteristike smeštajnih jedinica (cena, dostupnost kalendara, broj i kvalitet fotografija, recenzije, tip usluge vlasnika, status vlasnika, broj napravljenih rezervacija putem platforme Zlatibor.org)
 • prethodna iskustva gostiju (korisnička služba i broj otkazanih rezervacija vlasnika, jednostavnost rezervacije)
 • zahtevi vlasnika (minimalan ili maksimalan broj noćenja)
 • informacije sa korisničkog naloga gosta (prethodna putovanja, sačuvani oglasi, lokacija sa koje gost pretražuje smeštajnu jedinicu)

4.2. Recenzije gostiju

Gosti koji su odseli u smeštajnom objektu rezervisanom putem platforme Zlatibor.org imaće priliku da ostave komentare o svom boravku u tom smeštajnom objektu, kao i da ocene određene aspekte svog boravka.

Platforma Zlatibor.org zadržava pravo da te komentare i ocene objavi na platformi. Vlasnik objekta se slaže sa tim da platforma Zlatibor.org bude posrednik koji samo distribuira ove komentare (bez obaveze proveravanja), a ne urednik pomenutih komentara.

Platforma Zlatibor.org ulaže najveće napore u nadzor i pregled recenzija gostiju kako bi se izbegli neprikladni sadržaji ili spominjanje imena korisnika. Platforma Zlatibor.org zadržava pravo na odbijanje, uređivanje ili uklanjanje negativnih recenzija u slučaju da te recenzije obuhvataju neprikladne sadržaje ili da se u njima spominju imena osoba.

Platforma Zlatibor.org ne snosi i ne priznaje nikakvu odgovornost za sadržaje i posledice (objavljivanja ili distribuciju) bilo kakvih komentara ili recenzija od bilo kojeg gosta.

Recenzije gostiju služe isključivo za korišćenje od strane platforme Zlatibor.org i mogu biti dostupni samo na Zlatibor.org platformi. Platforma Zlatibor.org zadržava isključivo vlasništvo nad recenzijama i svim intelektualnim pravima, dok vlasnik nema pravo da ih (direktno ili indirektno) objavljuje, reklamira, promoviše, kopira, delom koristi, pravi linkove sa njima, integriše preuzima, koristi, kombinuje, deli ili na bilo koji način koristi bez prethodnog pismenog odobrenja od platforme Zlatibor.org.

4.3. (Onlajn) marketing i „PPC“ oglašavanje

Zlatibor.org ima pravo na promovisanje smeštajnog objekta koristeći naziv (nazive) smeštajnog objekta putem onlajn marketinga, uključujući marketing putem e-pošte i/ili oglašavanje putem usluge plaćanja po kliku („pay-per-click“ – „PPC“). Zlatibor.org pokreće onlajn marketinške kampanje o vlastitom trošku i prema sopstvenom nahođenju.

Vlasnici smeštajnih jedinica su upoznati sa metodom rada Internet pretraživača, kao što su pretraživanje sadržaja putem metode spajdering („spidering“) i rangiranje URL adresa. Platforma Zlatibor.org se slaže da, ukoliko vlasnik smeštajnog objekta postane svestan nedozvoljenih radnji druge platfrome, pri kojim dolazi do kršenja Prava intelektualne svojine smeštanog objekta, o tome u pisanom obliku obavesti platformu Zlatibor.org, nakon čega će platforma Zlatibor.org uložiti poslovno razumna nastojanja sa ciljem da treća strana o kojoj je reč prekine sa kršenjem prava.

4.4.  Direktan marketing usmeren ka gostima 

Smeštajni objekat se obavezuje da se neće direktno obraćati gostima pridobijenim preko platforme Zlatibor.org, ni u onlajn ili oflajn marketinškim promocijama, kao ni pri distribuciji željene ili neželjene pošte.

 1. Pravne regulative

Upoznajte svoje zakonske obaveze. Vi ste odgovorni za razumevanje i poštovanje svih zakona, pravila, propisa i ugovora sa trećim stranama koji se primenjuju na vaš smeštaj ili usluge domaćina.

5.1. Prava vlasnika

Vlasnik se obavezuje na Slobodan tip saradnje sa platformom Zlatibor.org, što podrazumeva da ima pravo da smeštajne jedinice izdaje samostalno, ali i posredstvom drugih agencija (sajtova).

5.2. Porez 

Vlasnik je u obavezi da snosi i plaća porez na izdavanje smeštaja po zakonu zemlje u kojoj obavlja delatnost, a na osnovu toga da li smeštaj izdaje kao fizičko ili pravno lice. Platforma Zlatibor.org nije u obavezi da kontoliše ili plaća porez za vlasnike smeštaja.

Vlasnici su u obavezi da provere pravila o izdavanju smeštaja koja važe u zemlji u kojoj posluju, kako bi ih primenili na svoju delatnost. U slučaju nedoumica o tome kako se primenjuju lokalni zakoni, uvek treba zatražiti pravni savet. Informacije koje platforma Zlatibor.org pruža u vezi sa zakonskim zahtevima su samo informativnog karaktera i trebalo bi proveriti svoje obaveze. Vlasnici su odgovorni za rukovanje i korišćenje ličnih podataka gostiju, a u skladu sa važećim zakonima o privatnosti i ovim Uslovima, uključujući Standarde privatnosti domaćina.

5.3. Odgovornost vlasnika (pravne obaveze vlasnika)

Vlasnik smeštaja je dužan da izvrši kategorizaciju i da se nakon toga registruje za izdavanje smeštaja. Platforma Zlatibor.org ne snosi nikakvu odgovornost, niti obavezu da vrši kontrolu statusa vlasnika smeštaja.

Platforma Zlatibor.org se obavezuje da proveri istinitost podataka koje je vlasnik uneo prilikom registracije i popunjavanja svog profila na sajtu kako ne bi došlo do zloupotrebe podataka od strane vlasnika smeštaja.

5.4. Autorska prava 

Dodavanjem smeštajnih jedinica na platformu Zlatibor.org, vlasnik potvrđuje da su informacije i dodati sadržaji: fotografije i video materijal smeštaja, u njegovom vlasništvu ili da ima pismenu dozvolu od autora za korišćenje.

Ukoliko vlasnik sadržaja (fotografija i video materijala) kontaktira platformu Zlatibor.org pismeno i pošalje dokaz da su fotografije njegove, platforma je dužna da mu dostavi informacije o vlasniku smeštajne jedinice.

5.5. Ugovor

Vlasnik smeštaja registracijom na platformu Zlatibor.org, potvrdom naloga putem linka koji je dobio na svoju mail adresu i slaganjem sa Uslovima saradnje potvrđuje da pristaje na odredbe Ugovora o poslovnoj saradnji na Zlatibor.org platformi.

Kada vlasnik označi da se slaže sa uslovima saradnje, a platforma Zlatibor.org ručno pregleda informacije naloga i smeštajnih jedinica, a zatim odobri vidljivost smeštajnih jedinica na platformi, na mejl adresu biće mu automatski poslat ugovor o saradnji koji se smatra potpisanim tog datuma.

Vlasnik smeštaja u svakom trenutku svoj Ugovor o oglašavanju na Zlatibor.org platformi, kao i njegove najnovije verzije može preuzeti u okviru korisničkog panela u sekciji apartmani za svaki smeštaj pojedinačno.

5.6. Reklamacije 

Ukoliko vlasnici imaju reklamacije na rezervacije koje su ostvarene preko platforme Zlatibor.org ili bilo koje primedbe potrebno je da iste pošalju na zvaničan mejl [email protected] sa naslovom u formi „reklamacija ime smeštajnog objekta„. Tim zadužen za reklamacije odgovoriće u najkraćem roku, a ne dužem od 48h.

5.7. Prestanak izdavanja smeštaja

Ukoliko vlasnik smeštaja prekine sa izdavanjem smeštaja, dužan je da o tome obavesti platformu Zlatibor.org putem zvanične mejl adrese [email protected], kako bi smeštaj bio uklonjen iz ponude. Zlatibor.org zadržava pravo da fakturiše sve rezervacije koje se ostvare preko sajta pre obaveštenja od strane vlasnika, a vlasnik je dužan da izvrši plaćanje provizije.

 1. Završne odredbe

Ugovorne strane će nastojati da sve nesporazume koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom, reše sporazumno i u direktnim pregovorima, a u slučaju da u tome ne uspeju, nadležan je sud u Užicu. Ovaj Ugovor je dostavljen vlasniku smeštajnog objekta na mejl adresu (koju koristi za prijavu u korisnički panel) i on je u obavezi da isti čuva. U vezi promena sa Uslovima izdavanja smeštaja za vlasnike platforma Zlatibor.org je dužna o tome obavesti vlasnika smeštaja na mejl adresu.